Privacybeleid

Artikel 1. Begripsbepaling
In dit reglement wordt verstaan onder:

 • De Wet: de Wet Bescherming Persoonsgegevens;
 • WLZ: de Wet Langdurige Zorg;
 • WMO: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
 • ZVW: de Zorgverzekeringswet;
 • Zorgindicatiebesluit: een besluit zoals bedoeld in artikel 9a lid 2 van de WLZ
 • Beschikking: een besluit van zorgkantoor of gemeente waarin wordt aangegeven op welke zorg men recht heeft, voor welke periode, en de vorm waarin de zorg geleverd wordt;
 • CIZ: Centraal Indicatieorgaan Zorg; instantie die het Zorgindicatiebesluit WLZ opstelt, en sommige gemeentes adviseert over WMO indicaties;
 • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerking persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 • PGB: het Persoonsgebonden Budget, waarvoor door een persoon kan worden gekozen met als doel zelf de regie te voeren over de zorgvraag;
 • Beheerder:eenonderrechtsreeksgezagvandebestuurder van Zorg-kracht vallende functionaris die door deze bestuurder is belast met de dagelijkse zorg voor de registratie en verwerking van gegevens;
 • Cliënt: degene op wie een persoonsgegeven betrekking

heeft;

 • Derde: ieder, niet zijnde de cliënt, de bestuurder of Functionarissen van Zorg-kracht die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken;
 • Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • CPB/het College: het College als bedoeld in artikel 51 van de wet Bescherming Persoonsgegevens;
 • ZZP: Zelfstandige Zonder Personeel welke handelt middels een geldige VAR/dga of VAR/wuo;
 • VAR: Verklaring Arbeidsrelatie, afgegeven door de Belastingdienst.

Artikel 2. Doel registratie en verwerking persoonsgegevens
De registratie van persoonsgegevens heeft uitsluitend tot doel relevante gegevens op te slaan en te leveren voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor:

 1. Het kunnen voorbereiden van zorgaanvragen ten behoeve van de persoon die hiertoe aan Zorg-kracht een opdracht heeft verstrekt, hetzij direct hetzij indirect. In geval van een indirecte opdracht, moet duidelijk gemaakt kunnen worden door deze derde dat hij/zij bevoegd is namens opdrachtgever te handelen.
 2. Het uitvoeren van administratieve procedures op basis van een zorgindicatiebesluit door het CIZ, zoals omschreven in de Wet Langdurige Zorg, voor zover het zorgindicatiebesluit geheel of gedeeltelijk in de vorm van een PGB vorm wordt gegeven, en voor zover hiervoor een volmacht van de cliënt aan ten grondslag ligt.
 3. Het uitvoeren van administratieve procedures op basis van een beschikking van een gemeente in Nederland, voor zover deze beschikking geheel of gedeeltelijk in de vorm van een PGB wordt gegeven, en voor zover hiervoor een volmacht van de cliënt aan ten grondslag ligt.
 4. Het verstrekken van gegevens aan zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorgverlenende instellingen, en uitvoerende overheidsinstanties voor zover dit op grond van wettelijke regels verplicht, c.q. geoorloofd is en voor zover dit noodzakelijk is voor een doelmatige uitvoering van de dienstverlening van Zorg-kracht.
 5. Voor een juiste interne bedrijfsvoering van Zorg-kracht.

Artikel 3. Categorieën personen van wie gegevens worden verwerk
Zorg-kracht verwerkt uitsluitend gegevens over de volgende categorieën personen:

 1. Personen die Zorg-kracht opdracht hebben gegeven een zorgaanvraag of administratie namens hen af te handelen;
 2. Zorgverleners die individuele arbeidscontracten aangaan met cliënten;
 3. Zorginstellingen of als ZZP fungerende zorgverleners;
 4. Curatoren, bewindvoerders, wettelijke vertegenwoordigers en mentoren van de onder lid 1 van dit artikel genoemde categorie personen;
 5. Contactpersonen van de onder lid 1 van dit artikel genoemde categorieën personen, mits de contactpersoon door de betreffende persoon daartoe is aangewezen, en de contactpersoon hiervoor toestemming geeft;
 6. Overige personen, voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten, en voor zover zij daarvoor toestemming hebben gegeven.

Artikel 4. Soorten geregistreerde gegevens
Over de in artikel 3 lid 1 bedoelde personen worden ten hoogste de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • naam, voorna(a)m(en), adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, Burgerservicenummer, bereikbaarheidsgegevens;
 • wensen van de zorgvrager met betrekking tot de zorgvraag, ook zijnde voorzieningen die niet via een wettelijk kader geregeld kunnen worden;
 • nummer bank- of girorekening(en) welke door opdrachtgever gebruikt worden voor in- en uitgaven van een PGB;
 • contactgegevens van zorgverleners (huisarts, specialist, maatschappelijk werk e.d.) voor zover relevant voor het verrichten van de diensten van Zorg-kracht.Over de in artikel 3 lid 2 bedoelde personen worden ten hoogste de volgende gegevens verwerkt:
 • naam, voorna(a)m(en), adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer, bereikbaarheidsgegevens, gegevens identiteitsbewijs en zorgdisciplines waarvoor men kan worden ingezet;
 • wensen en eisen met betrekking tot de inzet bij (potentiële) cliënten van Zorg-kracht.Over de in artikel 3 lid 3 bedoelde instellingen worden ten hoogste de volgende gegevens verwerkt:
 • naam, adres(sen), vestigingsplaats(en), namen contactpersonen, nummer Kamer van Koophandel, BTW-nummer, bereikbaarheidsgegevens en zorgdisciplines welke kunnen worden geleverd; ingeval van een ZZP-er wordt ook een kopie van de VAR plus kopie identiteitsbewijs bewaard als onderdeel van een contract met cliënt;Over de in artikel 3, onder lid 4, 5, 6 en 7 bedoelde personen worden ten hoogste de volgende gegevens verwerkt:
 • naam, adres, woonplaats en contactgegevens.

Artikel 5. Verzamelen van persoonsgegevens op verzoek van derden

 1. Ingeval derden verzoeken doen tot het verzamelen en verwerken van enig gegeven betreffende personen zoals omschreven in artikel 4, zal hiertoe pas worden overgegaan na schriftelijke toestemming van de betreffende persoon.
 2. Van het gestelde in lid 1 van dit artikel kan uitsluitend worden afgeweken, indien de inzage vragende partij het verzoek doet op basis van een wettelijke grondslag en het verzoek in overeenstemming is met de Wet of een uit de Wet voortvloeiende verplichting. In zulke gevallen wordt de cliënt altijd ingelicht.

Artikel 6. Verantwoordelijkheid en beheer verwerking
De bestuurder van Zorg-kracht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en draagt als zodanig de verantwoordelijkheid voor deze verwerking overeenkomstig dit reglement. De bestuurder kan binnen de organisatie een functioneel beheerder aanwijzen die belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van gegevens.

Artikel 7. Verantwoordelijke en uitvoerende van verwerking
Indien de bestuurder van Zorg-kracht de verwerking van persoonsgegevens of een gedeelte daarvan heeft ondergebracht bij een uitvoerende, ziet de bestuurder toe op naleving van de in dit reglement en het door de Wet bepaalde. De afspraken hierover met de persoon of andere rechtspersoon, die de uitvoering verricht, worden opgenomen in een (arbeids-) contract met die uitvoerende.

Artikel 8. Verkrijgen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen worden verkregen:

 • van de cliënt zelf;
 • van wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt;
 • van curatoren, bewindvoerders of mentoren van de cliënt;
 • van familieleden of anderen in de omgeving van de cliënt, zoals omschreven in artikel 3 van dit reglement, mits zij met goedkeuring van de cliënt handelen.

Artikel 9. Medische gegevens betreffende de gezondheid

 1. Zorg-kracht zal nimmer medische gegevens van wie dan ook vastleggen.
 2. Als logisch gevolg van hetgeen in lid 1 van dit artikel staat vermeld, zal Zorg-kracht nimmer inzage verlangen van medische gegevens van de cliënt.
 3. In tegenstelling tot wat is bepaald in lid 1 en 2 van dit artikel, kan Zorg-kracht de beschikking krijgen over medische gegevens, indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
 • de medische gegevens zijn afkomstig van de betreffende cliënt of een wettelijk vertegenwoordiger (ouder, curator); een bewindvoerder wordt in dit kader niet gezien als een bevoegde wettelijk vertegenwoordiger;
 • de medische gegevens dienen ter ondersteuning van een zorgaanvraag of bezwaarprocedure;
 • de medische gegevens zijn op een aparte informatiedrager vastgelegd. Ingeval de informatiedrager papier is, worden de medische gegevens in een afgesloten envelop gedaan/bewaard waarbij de envelop dient te zijn voorzien van de aanduiding Medisch geheim. Wanneer de medische gegevens zijn vervat op een elektronische informatiedrager, moet deze informatie versleuteld zijn.
 1. De medische gegevens, welke op grond van lid 3 van dit artikel in het bezit zijn van Zorg-kracht, dienen na afloop van het doel waarvoor ze gebruikt zijn, onmiddellijk te worden teruggeven aan de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger, of worden vernietigd.

Artikel 10. Informatieverstrekking aan cliënt
Aan de cliënt die aan Zorg-kracht opdracht tot zorgbemiddeling heeft gegeven, wordt bij aanvang van de opdracht conform artikel 33 en 34 van de Wet schriftelijk meegedeeld met welk doel de gegevens worden vastgelegd, hoe inzage in de gegevens kan worden opgevraagd en op welke wijze dit reglement kan worden verkregen.

Artikel 11. Toegang tot de persoonsgegevens

 1. Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens:
 • De bestuurder van Zorg-kracht voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van toezicht;
 • Medewerkers van Zorg-kracht voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun taak.
 1. Indien de verwerking van persoonsgegevens via beeldschermen plaatsvindt, staan deze beeldschermen zodanig opgesteld ten kantore van Zorg-kracht dat derden geen zicht (kunnen) hebben op die gegevens.

Artikel 12. GeheimhoudingDe bestuurder en alle medewerkers van Zorg-kracht zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 13. Ontvangers van persoonsgegevens buiten ZCN)
Vanuit Zorg-kracht kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan de volgende personen of instanties voor zover zij die gegevens behoeven voor de uitvoering van hun taak en de persoonlijke levenssfeer van de cliënt daardoor niet wordt geschaad:

 • CIZ;
 • Zorgaanbieder(s) en/of hulpverleners die het zorgindicatiebesluit van het CIZ kunnen uitvoeren;
 • Zorgkantoren voor het administratief afhandelen van de zorgtoewijzing, inclusief verantwoording van bestedingen van het PGB;
 • Gemeentes in het kader van aanvragen van voorzieningen op het terrein van WMO, wonen en welzijn;
 • SVB voor het afhandelen van ziektemeldingen en de salarisadministratie, indien deze aan de SVB is uitbesteed;
 • Belastingdienst voor het doen van aangiftes, indien de opdrachtgever daarmee heeft ingestemd;
 • CAK voor het afhandelen van eigen bijdragen WLZ en WMO;
 • derden ingevolge wettelijke voorschriften.
 1. In alle andere gevallen dan genoemd in lid 1 van dit artikel is voor verstrekking van persoonsgegevens vooraf de schriftelijke toestemming van de cliënt vereist.
 2. De verstrekking van gegevens beperkt zich tot die gegevens die nodig zijn voor een juiste uitoefening van de taak van de derde.

Artikel 14. Verstrekking gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

 1. Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, wordt niet als onverenigbaar beschouwd, indien de verwerking plaatsvindt door instellingen of diensten voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek en de nodige voorzieningen zijn getroffen teneinde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden.
 2. Ingeval van verwerking van gegevens zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel hoeft Zorg-kracht de cliënt daarover niet in te lichten zoals bedoeld in artikel 34 van de Wet en kan verantwoordelijke weigeren tegemoet te komen aan een verzoek van cliënt om hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 15. Beveiliging van de persoonsgegevens
Zorg-kracht draagt zorg voor passende voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 16. Melding en registratie incidentele afwijkingen

 1. Van een verwerking die afwijkt van hetgeen in artikel 2, 3, 4, 13 lid 1 en 15 is gesteld, zal een registratie worden bijgehouden. De in deze registratie vermelde gegevens worden ten hoogste 3 jaar bewaard tenzij deze registratie in het kader van procedure of wet langer of korter bewaard moet blijven.
 2. In de registratie zullen in ieder geval alle gevallen worden opgenomen waarin sprake is van:
 • overige personen zoals bedoeld in artikel 3 lid 7 van dit reglement;
 • verzoeken van derden tot het doen verzamelen en verwerken van niet in artikel 4 van dit reglement genoemde persoonsgegevens (artikel 5);
 • verstrekking aan personen of instanties anders dan beschreven in artikel 13 lid 1 van dit reglement.
 1. Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde verwerking van meer dan incidentele aard blijk te zijn, zal Zorg-kracht hiervan terstond melding maken aan cliënt.

Artikel 17. Inzage

 1. Degene, van wie gegevens zijn geregistreerd dan wel degene die vermoedt dat zijn of haar gegevens zijn geregistreerd heeft recht op inzage van de hem of haar betreffende gegevens.
 2. Zorg-kracht deelt een ieder op diens verzoek schriftelijk zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken mede of hem of haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
 3. Indien zodanige persoonsgegevens worden verwerkt, stelt Zorg-kracht de verzoeker desverlangd zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk een volledig overzicht daarvan met inlichtingen over de herkomst van de persoonsgegevens, over het doel van de verwerking en over de ontvangers van de persoonsgegevens ter beschikking.
 4. Voordat een personeelslid van Zorg-kracht een mededeling doet als bedoeld in het 2e en 3e lid van dit artikel, waartegen een derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt hij die derde in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien de mededeling gegevens bevat die hem betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.
 5. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist voldoet Zorg-kracht aan het verzoek in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.
 6. Indien inzage niet kan worden verleend zonder dat daarbij inzage wordt gegeven in de gegevens van andere personen, dienen die andere personen eerst toestemming te verlenen.
 7. Inzage wordt slechts geweigerd voor zover dit noodzakelijk is voor de bescherming van de cliënt of van de rechten en vrijheden van anderen. Verzoeker wordt geïnformeerd over de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken.

Artikel 18. Recht op verbetering, verwijdering, aanvulling of afscherming van persoonsgegevens

 1. De cliënt die inzage heeft gekregen in de hem/haar betreffende persoonsgegevens kan verzoeken de op hem/haar betrekking hebbende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien de gegevens feitelijk onjuist zijn of niet ter zake doen, dan wel indien de gegevens in strijd met dit reglement zijn opgenomen.
 2. Een verzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt schriftelijk bij Zorg-kracht ingediend. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
 3. Indien Zorg-kracht van mening is dat het verzoek gegrond is, draagt deze er zorg voor dat de noodzakelijke verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk nadat het verzoek is ontvangen, plaatsvindt, waarna hij cliënt dit schriftelijk meedeelt.
 4. Aan degenen van wie kan worden nagegaan dat onjuiste gegevens zijn verstrekt, wordt mededeling gedaan van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.
 5. Indien Zorg-kracht van mening is dat het verzoek niet of niet geheel gegrond is, wordt dit binnen vier weken en met redenen omkleed schriftelijk meegedeeld aan verzoeker, waarbij deze tevens geïnformeerd wordt over de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken.

Artikel 19. Verzet

 1. De cliënt kan op grond van bijzondere persoonlijke omstandigheden bij Zorg-kracht verzet aantekenen tegen verwerking, of bepaalde verwerkingen, van zijn persoonsgegevens. Verzet is niet mogelijk tegen verwerkingen die plaatsvinden op grond van een wettelijke verplichting of op grond van toestemming van de cliënt.
 2. Zorg-kracht beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is, wordt de verwerking waartegen dit is gericht, beëindigd.
 3. Indien Zorg-kracht het verzet niet gerechtvaardigd acht, wordt dit schriftelijk aan de cliënt bericht, waarbij deze tevens geïnformeerd wordt over de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken.

Artikel 20. Looptijd, overdracht en overgang van de verwerking

 1. Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de verwerking.
 2. In geval van overdracht of overgang van de verwerking naar een andere verantwoordelijke organisatie dienen de cliënten van dit feit in kennis te worden gesteld, opdat tegen de overdracht of overgang van op hun persoon betrekking hebbende gegevens bezwaar kan worden gemaakt.

Artikel 21. Bewaartermijn

 1. De geregistreerde gegevens worden verwerkt voor zover en zolang zij nodig zijn voor een goede vervulling van opdracht en taakstelling van Zorg-kracht. De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst met de cliënt en gedurende maximaal vijftien jaren na beëindiging van de overeenkomst.
 2. De persoonsgegevens van de cliënt zullen verwijderd worden dan wel zodanig geanonimiseerd dat identificatie van de cliënt niet meer mogelijk is:
 • na verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde bewaartermijn;
 • zodra vaststaat dat de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de registratie.

Artikel 22. Ter inzage legging

 1. Dit reglement ligt voor iedere belangstellende ter inzage op het kantoor van Zorg-kracht.
 2. Opdrachtgevers kunnen een exemplaar van dit reglement gratis verkrijgen, indien zij hierom verzoeken.

Artikel 23. Overige bepalingen

Dit reglement draagt de titel Privacy reglement.