Algemene voorwaarden

Uw privacy
Om je begeleiding zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt je begeleider een registratie bij van je medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.  Deze wet bevat regels over het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Zie voor de volledige wet: www.wetten.overheid.nl

Ons privacyreglement
Uiteraard gaat je begeleider zorgvuldig met je gegevens om. Daarom heeft  Zorg-kracht, naast de bovengenoemde Wet bescherming persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Behalve de begeleider die jou begeleidt, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere begeleiders in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Je hebt het recht om de gegevens die over je zijn vastgelegd in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt je de begeleider verzoeken deze te wijzigen.
Alleen gegevens die te maken hebben met de begeleiding worden in het cliëntendossier opgeslagen. Voor onderzoek kunnen uw gegevens gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen, bijvoorbeeld via een externe audit. In dit geval worden uw gegevens anoniem gemaakt. Voordat gegevens gebruikt worden voor onderzoek en/of kwaliteitsverbetering , vragen wij u altijd om toestemming. Heeft u bezwaar tegen gebruikmaking van uw gegevens voor onderzoek dan kunt u dat doorgeven aan uw begeleider. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.
Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wél tot u persoonlijk herleidbaar zijn, worden deze pas aan de onderzoeker verstrekt nadat u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
Indien u van mening bent dat de organisatie niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de klachtenregeling van de organisatie, kenbaar maken.

Klachtenregeling
Als zorgprofessionals proberen wij ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling of ontevreden bent over de manier waarop uw begeleider of andere medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de zorg verlenen.

In gesprek met uw begeleider
Om te beginnen is het de moeite waard om een persoonlijk gesprek aan te gaan met uw begeleider . Hopelijk kunnen wij samen met u uw klacht bespreken en voor een gepaste reactie of oplossing zorgen. Als u dat prettig vindt, kunt u een familielid of vriend(in) vragen bij dit gesprek aanwezig te zijn.
Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij cliëntenorganisaties zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van direct een klacht in te dienen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij 2 instanties met uw klacht terecht:

1 De geschillencommissie van Solopartners
2 Inspectie van de gezondheid. www.igz.nl

Bij welke instantie u het beste kunt aankloppen, hangt af van het doel dat u wilt bereiken. Alle commissies hebben namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen wordt u klacht behandeld door een onafhankelijke commissie. De behandeling van uw klacht is gratis. Eventuele kosten voor bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt, komen voor uw rekening. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Uw bejegening
Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt heeft Zorg-kracht een aantal richtlijnen opgesteld. Voorafgaand aan de behandeling krijgt de cliënt uitgelegd wat de begeleiding inhoudt, welke handelingen er verricht worden/op welke manier begeleider en cliënt aan de slag gaan. Heeft u bezwaar tegen een van de onderdelen uit het zorgplan, laat dit de begeleider dan onmiddellijk weten. Heeft u bezwaar tegen bepaalde handelingen en/of vormen van begeleiding, bijvoorbeeld vanwege uw geloofsovertuiging, geef dit dan direct bij de intake door. De begeleiding kan daar dan rekening mee houden.

Wilt u niet door een begeleider van de andere sekse behandeld worden, geef dit dan bij de intake aan. De begeleiding vindt in de thuissituatie plaats en/of op kantoor in een van onze spreekkamers. Als een derde persoon, bijvoorbeeld een stagiair(e), bij de begeleiding aanwezig is, vraagt de begeleider u vooraf om toestemming.
De begeleiders dienen zich respectvol naar de cliënt te gedragen en ongewenste informaliteiten achterwege te laten.

Als er ongewenste situaties ontstaan wordt in overleg met cliënt en begeleider een andere begeleider geadviseerd of wordt de begeleiding beëindigd.
Informatie die met de cliënt besproken is, is en blijft vertrouwelijk en wordt niet met derden besproken. Indien u van mening bent dat Zorg-kracht  niet op de juiste manier met u omgaat, kunt u dit kenbaar maken via de klachtenregeling van Zorg-kracht.

www.zorg-kracht.nl, email: info@zorg-kracht.nl, tel.0612739128